SEJARAH : Peran Tokoh YAS dalam Kemerdekaan Republik Indonesia

SALALAR YAYASAN ATIKAN SUNDA

Dina taun 1955, kalayan alpukahna sawatara inohong Sunda nu ngaheuyeuk Perkumpulan Daya Sunda, diadegkeun Yayasan Atikan Sunda satuluyna disebut  (YAS) nu kacatet dina Akta Noézar No. 132 ping, 19 November 1955. Diadegkeun YAS téh taya lian pikeun ngarojong tur ngalaksanakeun udagan katut kereteg Perkumpulan Daya Sunda dina widang atikan.

Pangurus nu ngawitan ngaheuyeuk Yayasan Atikan Sunda téh nyaéta :

 1. Muhamad Jogasara             (Pupuhu)
 2. Oénoés Sanoési                    (Wakil Pupuhu)
 3. Hikmat                                     (Sekretaris)
 4. Mas Pakih                               (Bendahara)
 5. Radén Djodjong                    (Anggota)
 6. Raden Mohamad Sanoési (Anggota)

Antukna dina taun 1969, R. Éma Bratakusuma, R. Édang Soéwanda, Drs. H. Ahmad Djamhur, katut réngréngan Daya Sunda séjénna, ngadegkeun persekolahan YAS, malah dina AD/ART-na mah geus kaunggel YAS téh mibanda kereteg pikeun ngadegkeun Paguron Luhur.

Sakola anu diadegkeun ku YAS téh, diusahakeun kudu mibanda ciri kasundaan. Dina harti kudu enya-enya milu ngamumulé tur miara seni budaya Sunda, kaasup basa, sastra, jeung aksara Sunda. Najan can sagemblengna udagan éta téh kabiruyungan, tapi usaha keur kereteg luhung ka dinya mah salawasna ditarékahan.

               Sakola nu aya di YAS, nyaéta :

 • SD YAS 1 Pasirleurleutik Kabupatén Bandung (1969);
 • SD YAS 2 Gugunungan Kota Bandung (1972);
 • SMP YAS Kota Bandung (1978);
 • SMA YAS Kota Bandung (1980)
 • SMA YAS Sindangkerta Cililin Kabupatén Bandung Barat
 • SMP YAS Cicangkang Girang Gunung Halu Kabupatén Bandung Barat

Ku alpukahna bapa R. Éma Bratakoésoéma sareng bapa R. Édang Soéwanda diadegkeun SMP Yayasan Atikan Sunda nu alamatna di Jalan Panghulu Haji Hasan Mustapa 115 Bandung.  Pangurus Yayasan nyaéta: bapa Drs. Momo, bapa Drs. Achmad Djamhur, bapa R. Hidayat Suryalaga, BA.,  bapa Tatang Kandi sareng bapa Drs. Abdurahman ngadaptarkeun SMP YAS ka Depdikbud, salajengna kaluar SK Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat No. 145/I02-Kep/E.77. ti mimiti sasih Januari 1978 mitembeyen narima murid anyar, sedengkeun ping 16 Januari 1978 dimimitian proses diajar. Kusabab éta unggal ping 16 Januari dipiéling milangkala (ulang taun) SMP YAS.

Visi  Yayasan nyaéta : luhung élmu panemuna, rancagé gawéna, lébér wawanénna, nyunda  budayana, tur panceg agamana.  Lulusan SMP Yayasan Atikan Sunda dipiharep loba élmu pangaweruhna, parigel, wani kahareup, panceg dina budaya Sunda, sarta panceg dina agama nu di piimanna. Ciri mandiri SMP Yayasan Atikan Sunda terus dijaga jeung diriksa tug tepi ka ayeuna nyaéta budaya Sunda, kalayan ayana palajaran Tatakrama, Sajarah Sunda sarta Katarampilan Ukir Wayang Golek, tapi tetep milu kana kamajuan jaman.

Anu mimiti jadi Kapala Sakola nyaéta bapa R. Hidayat Suryalaga, BA., dibantu ku Wakilna bapa Tatang Kandi, anjeunna ngabdikeun ti taun 1978 d.k. 1998, salajengna Kapala Sakola dicepeng ku bapa H. Mahdar, M. M. Pd. ti taun 1998 dugi ka ayeuna.

( sumber : Yayasan Atikan Sunda )

Disarungsum deui ku Pépép Rohayat